خدمات نانو تکنولوژی

– بازسازی و استحکام بخشی و مقاوم سازی کلیه سازه های بتنی مانند: مخازن نگهداری آب شرب، مخازن نگهداری مواد شیمیایی حتی رادیو اکتیو، ستون ها، دالها و استراکچرهای بتنی، ساختمان ها، پل ها، استخرها هرنوع سازه بتنی.

– خدمات اجرایی بر روی جاده های خاکی، ساحلی، شوسه، هلی پدها با استفاده از NANO Clay

– نگهداری و اجرای خدمات بر روی اماکن تاریخی، کتیبه ها، گنبدها، کاشی کاری ها، سازه های خشتی و خاکی مانند کاروانسراها